کارت های ویزیت در ابعاد استاندارد 60*90 میلیمتر می باشند، که جهت تبلیغات اشخاص و سمتهای آنها و همچنین تبلیغات شرکتی مورد استفاده قرار می گیرند و به صورت یک رو و دو رو، و دو حالت عمودی یا افقی طراحی می شوند.

فیلتر