طرحهایی تبلیغاتی که فقط از نظر سایز متفاوت هستند و به لحاظ طراحی فرقی با یکدیگر ندارند و جهت تبلیغات کسب و کارها مورد استفاده قرار می گیرند.

فیلتر